Strona główna » Polityka prywatności
Kategorie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Postanowienia ogólne

⦁    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego ⦁    www.igikompleks.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
⦁    Administratorem danych jest Kamil KOZIEŁ prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą  IGI KOMPLEKS KAMIL KOZIEŁ, wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7142014659, REGON: 360510297.    
⦁    Dane osobowe zbierane przez Kamila KOZIEŁ prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą  IGI KOMPLEKS KAMIL KOZIEŁ, za pośrednictwem sklepu internetowego Igikompleks, zwanym dalej: Administratorem, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 
⦁    Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy. 

§ 2
Rodzaj i cele przetwarzanych danych

⦁    Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących  we własnym imieniu  działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym  ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy. 
⦁    Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku: 
⦁    rejestracji konta w Serwisie Internetowym w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta,       
⦁    składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi.     
    3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje:
⦁    adres e-mail,
⦁    dane adresowe,
⦁    imię i nazwisko,
⦁    numer telefonu.
4. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony    
    o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala 
    indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w 
    późniejszym czasie.
6. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje 
    następujące dane:
⦁    adres e-mail
⦁    dane adresowe
⦁    imię i nazwisko
⦁    numer telefonu.
7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony 
    o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
8. Przekazanie danych osobowych do Sklepu  jest dobrowolne, w związku z zawieranymi 
    umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych 
    w formularzach danych Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia 
    Użytkownika.

§3
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

⦁    Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
⦁    Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
⦁    W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
⦁    Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§ 4
Udostępnianie lub powierzanie danych 

⦁    Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których  korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy   usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień  umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).   
⦁    Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców, którzy  przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora.  Należą  do  nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy  do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;  
⦁    Administratorzy. Administrator  korzysta z dostawców, którzy nie  działają  wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.  
⦁    Dane osobowe Użytkowników przechowywane są: 
⦁    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Administrator   wówczas dane osobowe Użytkownika  przetwarzane są przez  Administratora  tak  długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po   odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator  i jakie mogą być   podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 
⦁    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora  tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym  czasie przez  okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 
⦁    W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe  uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom  organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

§ 5
Prawa osób, których dane dotyczą

⦁    Prawo do cofnięcia zgody: 
    a)    Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administrator.
    b)    Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. 
    c)    Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora  zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.   
    d)    Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator  może świadczyć jedynie za zgodą.    


    2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 
⦁    Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli   Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie   uzasadniony  interes, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.  
⦁    Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. 
⦁    Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator  nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.   
           3. Prawo do usunięcia danych:  
⦁    Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
⦁    Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
                    - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub  
                      w których były przetwarzane,
                    - wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane 
                      w oparciu o jego zgodę,
                    - wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach                       
                      Marketingowych,
                    - dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
                    - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
                      prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.                    
⦁    Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator  może zachować pewne  dane   osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług  Serwisu, czy też  dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla  celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług. 
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: 
a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.  
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
           - gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator 
             ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie 
             dłużej jednak niż na 7 dni,
           - gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych 
              Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
           - gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 
             wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, 
             dochodzenia lub obrony roszczeń,
           - gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie 
             następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną 
             sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad 
             interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
            5. Prawo dostępu do danych: 
                a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza 
                    dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
                   -  uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
                   - uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych 
                     danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, 
                     planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach 
                     ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania 
                     danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy 
                     RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych 
                     danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 
                     oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych 
                     danych poza Unię Europejską.
         6. Prawo do sprostowania danych: 
            a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego 
        sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.  
        Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma 
        prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez 
        przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty 
        elektronicznej.
         7.   Prawo do przenoszenia danych: 
    ⦁    Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by 
dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu          administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 
8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym 
    z powyższych praw,  Administrator  spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia 
    niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak 
    Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu 
    kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od 
    otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski 
    dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących 
     mu uprawnień.
10. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych 
      klauzul umownych kierując zapytanie. 
11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
      Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony 
      danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


§ 6
Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących  grup odbiorców:
⦁    Operatorzy pocztowi
⦁    Kurierzy
⦁    Operatorzy płatności
⦁    Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony. 

§7
Dodatkowe wykorzystywanie danych osobowych

⦁    Serwis wykorzystuje dane osobowe dodatkowo w następujących celach:
a. Prowadzenie systemu komentarzy
b. Obsługa zapytań przez formularz 
c. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
d. Prowadzenie newslettera.
⦁    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 
0.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
1.    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).   

§8
Zarządzanie bezpieczeństwem

⦁    Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane  połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie.  
⦁    Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.  
⦁    W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie ⦁    www.igikompleks.pl utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy  umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła  przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób  uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
⦁    Administrator nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji   elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

    
§9
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

                 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez                  
                 Kamila KOZIEŁ prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod   
                 firmą  IGI KOMPLEKS KAMIL KOZIEŁ, w celach marketingu bezpośredniego                  
                 dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą 
                 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
                 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
                 fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
                 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
                 (RODO).
Przejdź do strony głównej
Kontakt
 • IGI KOMPLEKS KAMIL KOZIEŁ
 • IGI KOMPLEKS KAMIL KOZIEŁ
  ul. Boruty 20/13
  95-100 Zgierz
  woj. łódzkie
  NIP: 7142014659
 • E-mail:igikompleks@igikompleks.pl
 • Telefon888 745 360 Dział Handlowy
  609 959 288 Kamil Kozieł
 • Godziny działania sklepuZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO ORAZ MAILOWEGO igikompleks@igikompleks.pl

  PONIEDZIAŁEK 8:00 - PIĄTEK 16:00

  DOWOZIMY TOWAR DO FIRM ORAZ BEZPOŚREDNIO NA INWESYCJE. POSIADAMY BARDZO DUŻY ASORTYMENT. W RAZIE PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu